hekate22, teksty z maja 2010 roku

10 tekstów z ma­ja 2010 ro­ku – auto­rem jest he­kate22.

I tej no­cy fan­tazje o Tobie
..otulą mnie war­koczem przyśpie­szo­nych oddechów. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 31 maja 2010, 19:40

Szyb­kie tem­po. Mi­ja czas. Spóźnienie.

Szyb­ki - przymiotnik.
Tem­po - rzeczownik.
Mi­ja - czasownik.
Czas - rzeczownik.
Spóźnienie - rzeczownik.

I cze­go wy do cho­lery się boicie?!
Ludzie.. to tyl­ko części mowy. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 23 maja 2010, 23:29

Lit­ry wy­lane­go po­tu,
set­ki wy­lanych łez.
krew.. dużo krwi.
I nie tre­nuję dla zdrowia.
Zdro­wie tracę na pasji.

..Liczy się tyl­ko ta niewyob­rażal­na sa­tys­fak­cja z sukcesu.
i zas­po­koje­nie na krótki czas swoich ambicji. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 17 maja 2010, 21:17

Po­dob­no z postępem cy­wili­zac­ji jes­teśmy dużo da­lej, niż w pre­his­to­rii, czy na­wet śred­niowie­czu. Gówno praw­da. Ani na tym świecie człowie­czeństwa, ni dob­ro­ci, ni szlachet­ności. Kiedyś bu­dowa­no dro­gi, które set­ki lat pot­ra­fiły przetrwać. [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 20 fiszek • 16 maja 2010, 22:00

Czując krop­le deszczu na so­bie, czuję się czys­ta. Czuję się grzeczną, ułożoną, prze­widy­walną, wycho­waną, godną i dumną dziew­czynką. Od zaw­sze byłam zbru­kana al­ko­holem, nar­ko­tyka­mi, przek­leństwa­mi, bi­jaty­kami, a co naj­ważniej­sze bra­kiem ja­kiej­kolwiek mo­ral­ności czy god­ności. W su­mie to lu­bię, ale faj­nie się tak poczuć czystą. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 15 maja 2010, 18:32

Ten świat mnie tak wycho­wał, że ku­pując bułki w skle­pie słyszę w swoim głosie ironię. 

myśl
zebrała 30 fiszek • 9 maja 2010, 00:05

Ludzie to nie przed­mioty. Nie wrzu­caj ich do poszczególnych worków. 

myśl
zebrała 33 fiszki • 8 maja 2010, 14:54

I ty­le cier­pienia na tym świecie, ilu ludzi na nim żyje.
I ty­le tu­taj gniewu, ile ser­ce każde­go z nich kryje. 

myśl
zebrała 19 fiszek • 4 maja 2010, 20:23

Świat to ta­ka śliczna lal­ka z dzieciństwa każdej z nas - ko­biet. Te­raz poszar­pa­na, brzyd­ka z wydłuba­nymi ocza­mi i po­wyry­wany­mi rączka­mi leży gdzieś w kącie i za­miast: 'kocham Cię!', mówi skrzeczącym głosem: 'wy­noś się!'. Jed­nak za­bawkę zwaną 'życiem' zep­su­liśmy wszyscy. 

myśl
zebrała 23 fiszki • 3 maja 2010, 21:38

Ona.

I widziałem w niej coś pięknego.
Na głowie spi­rale z bursztynu.
Na twarzy lśniące szafiry
I uśmiech bananowy,
A smak je­go malinowy.
Z tych ust wypływały
Os­tre słowa jak sztylety,
które pot­ra­fiły przyciąć
zbyt wy­sokie ego mężczyzn,
zbyt sze­roką pew­ność siebie.
I choć była tak bezwstydna,
wciąż widziana jak niewinna. 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 1 maja 2010, 00:04
hekate22

Nie wiem jaka jestem, nie wiem, czy jestem optymistką, realistką czy pesymistką, czy rozsiewam radość czy też sieje nienawiść. Nie wiem, czy jestem bogata w sferze duchowej czy też mam ateistyczne poglądy i twardo stąpam po ziemi. Nie wiem czy jestem wrażliwą romantyczką, która oddałaby dusze szatanowi za swego ukochanego, czy też prostytutką, dla której ważne są tylko przyjemności fizyczne i motto 'nie ważne z kim i nie ważne gdzie'. Nie mam pojęcia czy jestem odzwierciedleniem średniowiecznej delikatnej kobiety, która jest matką wszystkich stworzeń ziemskich czy też cyfrową laską XXI wieku, która naturę ma gdzieś daleko, bo.. ..nie mi to oceniać. To zostawiam wam - moim przyjaciołom i bliskim znajomym, lecz i tym, którzy oceniają bez zastanowienia, nie znając. Jednak wasze opinie na mój temat nie robią na mnie najmniejszego wrażenia.. w odróżnieniu od ludzi, których dobrze znam. *Sama aczkolwiek jedno na pewno wiem, że jestem... Pamelelka.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

hekate22

Użytkownicy
G H I
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

20 maja 2016, 21:18krysta sko­men­to­wał tek­st Ludzie dzielą się na [...]